Marmanemi s. r. o
so sídlom:
Marka Čulena 34, 08001 Prešov
IČO: 53 775 511
DIČ: 2121488743

Mojim cieľom je spracovávať osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – General Data Protection Regulation, tzv. GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie č.2016/679)

Osobné údaje, ktoré spracovávam:
Potrebujem spracovávať Vaše osobné údaje, aby som mohla spravovať Vaše zákaznícke účty a aby som Vám poskytla sortiment a služby, ktoré chcete zakúpiť. Nie som schopná Vám poskytnúť produkty alebo služby, pokiaľ mi neposkytnete uvedené informácie. Je to zmluvná nutnosť, kedy zhromažďujem:
• nákupné a transakčné údaje
• kontaktné údaje – meno a priezvisko, kontaktnú a/alebo doručovaciu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu

Ďalej spracovávam Vaše údaje: e-mailovú adresu, IP adresu, súbory cookies (v prípade online služieb) za účelom:
• zlepšenia kvality mojich služieb a ponuky nových služieb
• pre zasielanie obchodných podmienok vrátane ponuky produktov a služieb.

Spracovanie osobných údajov:
Vaše osobné údaje môžem spracovávať iba v súlade s právnymi predpismi, a to:
1. a) bez Vášho súhlasu za účelom
• priameho poskytnutia služby a produktu – pre  splnenie objednávky
• splnenie právnych (zákonných) povinností, ktoré pre mňa vyplývajú z všeobecne záväzných právnych predpisov
• našich oprávnených záujmov – priamy marketing, zasielanie newsletterov
1. b) s Vašim súhlasom
• pre marketingové účely
• pre Vašu registráciu písomnou formou prostredníctvom formuláru alebo mailom

Odvolanie súhlasu:
Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu: svetdrnona@svetdrnona.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu taktiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, než je súhlas (tzn. najmä ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Prístup k Vašim údajom:
Vaše údaje sú u mňa v bezpečí. Starostlivo si vyberám mojich partnerov, ktorým dáta zverujem a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom a k ich inému zneužitiu. Všetci moji partneri sú viazaní na základe zmluvy o povinnosti mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadny iný účel, než ku ktorému som ich im sprístupnila.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom:
• prepravca tovaru Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,  (DPD)
• účtovná firma Avison – Ing. Jana Acsová, Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica
• správca webových stránok Merineo, s.r.o., Panská 39, 811 01 Bratislava
• s centrálou Dr. Nona Slovensko, D.N.I. – EU, s.r.o., Štúrova 27, 04001 Košice

Dĺžka spracovania osobných údajov:
Vaše údaje budem spracovávať po celú dobu využívania mojich služieb (tzn. splnenie objednávky) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov z dôvodu daňovej legislatívy, ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.
Tu by som Vás však chcela upozorniť, že tieto osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služby, resp. pre splnenie všetkých mojich povinností či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, či z všeobecne záväzných právnych predpisov, musím spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

Zabezpečenie osobných údajov:
Prijímam technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktorými spravované údaje chránim pred neoprávnenou manipuláciou, stratou, zničením, prístupom nepovolaných osôb či neoprávneným zverejnením. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100% zaistiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením mojich bezpečnostných opatrení. Snažím sa však naše bezpečnostné opatrenia pravidelne kontrolovať a prispôsobovať ich technologickému vývoju.

Čo sú cookies a aké druhy cookies používame?
Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenie jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívam pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani na zneužitie prihlasovacích údajov.
Súbory cookies napr. umožňujú užívateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa, alebo prispôsobiť danú službu užívateľským preferenciám. Súbory cookies tiež používam na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenú on-line inzerciu na webovej stránke Svet Dr. Nona i mimo nich, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takejto reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa, bez toho, aby bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma. Súbory cookies používam aj v prípade, keď užívateľ využíva služby, ktoré ponúkam svojim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie služieb spoločnosti, ktoré sa môžu zobraziť na iných weboch. Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či niektoré služby, alebo cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup na čítanie alebo zápis týchto údajov. Vy ako užívatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebudete mať možnosť bez používania cookies zobraziť určitú našu službu alebo produkt. Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budem vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Práva subjektov:
Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:
• právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
• právo osobné údaje opraviť či doplniť
• právo požadovať obmedzenie spracovania
• právo namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch
• právo požadovať prenesenie údajov
• právo na prístup k osobným údajom
• právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch
• právo na vymazanie osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch Právo vzniesť námietku:

Ak by sa Vám už nepáčilo, že odo mňa čas od času dostanete nejaké obchodné oznámenia, alebo inú informáciu o novinkách v mojom portfóliu produktov a služieb, máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudem a ďalšie obchodné oznámenia, ponuky produktov a newslettre Vám už zasielať nebudem.