Marmanemi s. r. o
so sídlom:
Marka Čulena 34, 08001 Prešov
IČO: 53 775 511
DIČ: 2121488743

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka číslo: 42173/P
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Konateľka:
Darina Kačalová
Marka Čulena 34
08001 Prešov

 

1. PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená doručením záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho prostredníctvom eshopu). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom – samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy v takomto prípade nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom alebo SMS správou. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, v prípade, že nebol na sklade. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo na sklade dodávateľa, budeme kupujúceho bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

2. O REGISTRÁCII

“Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe u zodpovednej osoby – Darina Kačalová a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z eshopu Svet Dr. Nona v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.” Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

STORNO OBJEDNÁVKY

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, SMS správou alebo telefonicky na telefónnom čísle 0905353438. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3. DOPRAVA A SPÔSOBY ÚHRADY

Zásielka je expedovaná do 48 hodín od potvrdenia objednávky. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom alebo SMS.

Tovar doručujeme prostredníctvom :

a) Slovenská pošta – balík aj na dobierku

b) Kuriérskou spoločnosťou DPD – aj dobierkou a platba kartou

c) Osobný odber len po dohode v Prešove.

Pri objednávke do 80€ je cena poštovného na Slovensku:

  • Kuriér DPD – 4.25€ s DPH
  • Kuriér Slovenská pošta – 4,50€ s DPH
  • Slovenská pošta – Vyzdvihnutie balíka osobne na pošte – 3,30€ s DPH

Pri dobierke na Slovensku plus 1 € s DPH.

Do Českej republiky pri objednávke do 80€ je cena poštovného 11.25 € s DPH.

Pri dobierke do Českej republiky plus 2,50 Eurá.

Poštovné na celé územie Sovenskej republiky a Českej republiky je pri objednávke nad 80 € ZDARMA ( pokiaľ pri produkte nie je uvedené inak) !

Poštovné do krajín Európskej únie je pri objednávke nad 400 € ZDARMA !

REKLAMÁCIE NA VIDITEĽNE POŠKODENÝ BALÍK uplatnite priamo u prepravcu.

Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť. Objednávku je možné vyzdvihnúť osobne v Prešove len po predošlom dohovore na telefónnom čísle 0905353438.

Spôsob úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy.

platba vopred – prostredníctvom platobnej brány Trustpay.

internetbankingom – na účet ČSOB banky.

Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.

dobierka – objednaný tovar Vám zašleme Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou

DPD. Pri prevzatí tovar uhradíte kuriérovi na mieste v hotovosti alebo využijete platbu kartou.

osobný odber – za tovar zaplatíte v hotovosti pri osobnom odbere, len po predošlom telefonickom dohovore

4. REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 9. týchto Obchodných podmienok.

5. ZÁRUKA

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota (ak nie je uvedené inak) je 2 roky.

6. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

7. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, teda ešte pred dodaním tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a písomne uvedie, že odstupuje od  zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod). Inak budú podľa § 9 odst.1 spotrebiteľovi vrátené platby bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy ( vrátane nákladov).

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE ZMLÚV:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

8. DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva tak ako je uvedené v bode 3 – zdarma. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú

AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU:

  • • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným
  • prepravcom.

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

_______________________________________________________________________

9. REKLAMÁCIE A REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.
Spotrebiteľ má právo na Alterantívne riešenie spotrebiteľských sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. Zákon o alterantívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( mediátora )
Tento zákona sa vzťahuje na spory medzi predávajúcim, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky spotrebiteľa, miesto podnikania alebo sídlo v SR, a spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto odvyklého pobytu :
a) v Slovenskej republike 
b) v inom členskom štáte EU, než je členský štát EU, v ktorom má miesto podnikania alebo sídlo predávajúci
Tento zákon sa vzťahuje na riešenie sporov online podľa osobitného predpisu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

AKO POSTUPOVAŤ

V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite výrobok na adresu – Darina Kačalová, Marka Čulena 34, 08001 Prešov. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady za reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Ďakujeme za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš Eshop Svet Dr. Nona.

Obchodné podmienky sú platné od 15. 06. 2018 do odvolania.